Region Stockholms ledning

Regionstyrelsen ansvarar för att genomföra de beslut som fattas av fullmäktige och leder regionens verksamhet mellan dessa.

Regionstyrelsen har även ett särskilt ansvar för

  •  regionens och hyresgästföreningarnas ekonomi och organisationsutbyggnad
  •  tillsyn över hyresgästföreningarnas och de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet
  •  tillsyn över regionens expeditionsorganisation.

Regionstyrelsen i region Stockholm

Regionordförande
Simon Safari

Ledamöter i regionstyrelsen

Jaana Andersson
Jonas Carlsson
Carina Cedergren
Tidiane Diao
Marco Espvall
Madelaine Hällgren
Per Jansson
Jörgen Johansson
Katarina Kalavainen
Susanne Sjöblom
Janåke Skoog
Ann-Margrethe Livh

Kontakt: regionstyrelsen.stockholm(a)hyresgastforeningen.se

Etik- och moralgruppen i region Stockholm

Regionstyrelsen i region Stockholm har inrättat en etik- och moralgrupp som har till uppgift att stödja föreningar och förtroendevalda att hantera konflikter och avvikelser mot våra stadgar och etiska regler.

Sammansättning

Gruppen består av sex personer som är medlemmar i Hyresgästföreningen. Dessa väljs av fullmäktige. En av dessa utses som sammankallande efter konstituering. Regionstyrelsen utser inom sig en kontaktperson. I de fall anställda tjänstemän är involverade i konflikt ska regionens personalchef adjungeras.

Kontakt: etik.moral(a)hyresgastforeningen.se