Stigande priser för el, vatten och avfall drar upp boendekostnaderna i Stockholms län
Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat det senaste året. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

I Stockholms län har de sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning ökat med 4,7 procent (4,8 procent i hela landet) mellan 2018 och 2019. Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent (1,9 procent föregående år).

– I år ser vi att de flesta taxor ökar betydligt mer jämfört med andra varor och tjänster under samma period. Det kommer att påverka konsumenternas privatekonomi, säger Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

El-, VA-, och avfallspriser ökar

I Stockholms län i år stiger VA och avfallspriserna mer än den allmänna kostnadsutvecklingen, VA med 2,7 procent och avfall med 3,6 procent.

– Sammantaget ger detta kraftiga höjningar i Stockholms län och det blir givetvis kännbart för länets konsumenter, säger Hans Dahlin.

Elpriset fortsätter också öka för länets konsumenter. Sedan 2018 har det totala elpriset ökat med i snitt 12 procent i Stockholms län. Detta kan jämföras med rikssnitten som är 12,3 procent. Den brant stigande prisutvecklingen fortsätter därmed. Totalkostnaden för el ökar med 65 kronor i månaden per lägenhet i Stockholms län.

– Vad gäller elnätspriserna har vi höga förväntningar på att de nya reglerna för elnätsföretagens intäktsramar verkligen får effekt och ger mer rimliga elnätspriser för Sveriges konsumenter säger Dahlin.

Fortsatt stora skillnader mellan storstads- och landsbygdskommunerna
Att skillnaderna mellan kommunernas avgifter och taxor är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

Om undersökningen:

• Knappt hälften av kommunernas taxor och avgifter (47 procent) är allt jämt relaterat till uppvärmning.
• 30 procent avser el. Elnätsavgiften är den dominerande delen av den totala elkostnaden, trots den kraftiga ökningen av elhandelspriset
• Resterande kostnad utgörs av VA (17 procent) och avfallshantering (6 procent).

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.
I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.
Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.
Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige samt genom egen insamling

Rapporten finns i sin helhet här: http://nilsholgersson.nu/